İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Tokat Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Staj Eğitimi

resim (4)

STAJ DÖNEMİ

Staj mesleki ve teknik eğitim liselerinin  örgencileri için öğretim yılı içerisinde ,Eylül-Haziran ayları arasında :ön lisans ve lisans öğrencileri için ise Haziran-Eylül ayları arasında yaptırılır.

STAJ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

 1. Ögrenci belgesi,öğrencinin not ortalamasını gösterir belge.
 2. Okullarından alacakları staj zorunluluk belgesi.
 3. 05.2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87’nci maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendi gereği,bu kanun kapsamında ödenmesi gereken sigorta piriminin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödeneceğini gösterir belge ile staj duyurusunda belirtilen diğer belgeler .

STAJ BAŞVURULARI

Staj başvuruları, Staj Başvuru formu  ve İstenen belgeler ile 15 Nisan- 15 haziran  tarihleri arasında İl Müdürlüğü birimlerindeki staj programı için ilgili Şube Müdürlüğüne yapılır.

 1. Başvuru döneminde yapılmayan başvurular ile başvuruda istenen belgelerin eksik yada hatalı olması veya başvuru formunun eksik yada aslına uygun olmayan beyanlarla doldurulması durumunda,yapılan başvurular dikkate alınmaz ve bu durum ilgiliye bildirilir.
 2. Öğrencilerin öğrenim gördüğü alanla ilgili birimi bulunmadığı takdirde başvuru değerlendirmeye alınmaz ve bu durum ilgiliye bildirilir.
 3. Başvurusu kabuledildiği halde mazereti olmaksızın staja başlamayanlar  veya mazeretsiz stajı yarıda bırakanların  ikinci kez staj başvurusunda bulunmaları durumunda  başvuruları değerlendirilmeye alınmaz ve bu durum ilğiliye bildirilir.
 4. Adayın varsa engelilikdurumu,stajın zorunlu olması not ortalamasının yüksek olması değerlendirme aşamasında öncelik sebebidir.
 5. Staj Başvuru  değerlendirme sonuçları il Müdürlüğü tarafından duyurulur.
 6. Bir dönem için kabul edilen stajyer sayısı,staj yapılacak il Müdürlüğü veya merkez teşkilatının dolu kadro sayısının %5’ ini geçemez.

STAJ SÜRESİ VE KAPSAMI

 1. Staj süresi,herhangi bir kısıtlama ve zorunluluk dışında,eğitim kurumlarının şart koştuğu zorunlu staj süresi kadardır.Ancak böyle bir sürenin belirtilmediği durumlarda 6 ncı maddede yer alan dönemler ,içerisinde kalmak kaydıyla staj süresi 20 iş günüdür.
 2. Staj,hafta içi mesai saatleri içinde tam gün süreli olarak yapılır.

ÜCRET VE İZİN

 1. 3308 Sayılı kanun kapsamına giren stajyerlere ilgili mevzuat hükümleri ve bütçe imkanları çerçevesinde ödeme yapılabilir.Söz konusu Kanun kapsamınındışında kalan stajyerlere herhangi bir ücret ödenmez.
 2. 3308 sayılı Kanun kapsamına giren stajyerlerin,staja devam etme ve izin hususları Kanunun ilgili madde hükümlerine göre yürütülür.Söz konusu Kanun kapsamının dışında kalan stajyerlerin,ilgili eğitim kurumunun  staj ilke ve mevzuatında yer alan izin hükümleri saklı kalmak kaydıyla staj süresinin %10’ u kadar devamsızlık hakkı bulunur.

STAJYERLERİN SORUMLULUKLARI

Stajyer, stajın mahiyetine uygun düştüğü ölçüde 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanmış ödev ve sorumluluklar ile iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak zorundadır. Aksi halde staj yapan kişinin stajına son verilerek, bu durum ilgilinin bağlı olduğu eğitim kurumuna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar ilgilinin yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez.

Stajyer, kurumdaki araç gereç teçhizat ve malzemeleri iş kurallarına uygun kullanmak zorunda olup, kişisel kusurundan kaynaklı verdiği zararlardan sorumludur.

Stajyer, staj yaptığı kurumun bilgi güvenliği ve gizlilik kurallarına riayet eder.

STAJYERLERE SAĞLANAN HİZMETLER

Stajyer konumundaki yemekhane, kütüphane, bilgisayar,telefon, faks, servis ve diğer hizmetlerden personelin yararlandığı şekilde mümkün olduğu ölçüde yararlanabilir.

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGELENDİRME

Stajyerlerin eğitim kurumlarından getirdikleri stajla ilgili değerlendirmeye ilişkin Stajyer Değerlendirme Formu, stajın yapıldığı ilgili birim tarafından doldurularak, İl Müdürlüklerinde çalıştığı birimin amiri tarafından imzalanır ve ilgili eğitim kurumuna ulaştırılır.

Staj programını başarıyla tamamlayan stajyerlere İl Müdürü tarafından imzalanan ek-2’deki Staj Belgesi verilir.

Not: Sitemizin Duyurular bölümünden Staj Yönergesini indirebilirsiniz.